കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയത്തിലെ പ്ലാനറ്റേറിയത്തിൽ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ ജനുവരി 24, 25, 26 തീയതികളിൽ പ്ലാനറ്റേറിയം പ്രദർശനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്ന് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ശാസ്ത്ര ഗാലറികളും, മറ്റു സംവിധാനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കും.