ജില്ലയില്‍ വനം വകുപ്പില്‍ ബീറ്റ്‌ ഫോറസ്റ്റ്‌ ഓഫീസര്‍ (ഉപജീവനത്തിനായി വനത്തെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന ആദിവാസി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗക്കാര്‍ക്കായുള്ള പ്രത്യേക നിയമനം പാര്‍ട്ട്‌ II (വനം വകുപ്പില്‍ ദിവസന വേതനാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കായി സംവരണം…

കോഴിക്കോട്‌ ജില്ലയിലെ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില്‍ ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ (മലയാളം) (കാറ്റഗറി നമ്പര്‍.255/2021) തസ്തികയിലേയ്ക്ക്‌ 13.01.2023 ന്‌ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചുരുക്കപ്പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള അഭിമുഖം ജൂലൈ അഞ്ച്, ആറ്, ഏഴ്, 12, 13, 14…

കോഴിക്കോട്  ജില്ലയില്‍ എക്‌സൈസ്‌ വകുപ്പില്‍ ഡ്രൈവർ (ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ ) (കാറ്റഗറി ന. 405/21,406/21) തസ്തികയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായുളള ശാരീരിക അളവെടുപ്പും പ്രായോഗിക പരീക്ഷയും (ടി ടെസ്റ്റ് + റോഡ് ടെസ്റ്റ് )…

കൊയിലാണ്ടി മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷനില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കൊയിലാണ്ടി ടൗൺ എംപ്ലോയ്മെന്റ്‌ എക്സ്ചേഞ്ചില്‍ പി എസ് സി ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്നതായി എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. പി എസ് സി രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്‌…

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഫുൾ ടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ (അറബിക്) യുപിഎസ് 2nd NCA-ST തസ്തികയുടെ 31.12.2022 തീയതിയിലെ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപന പ്രകാരം (കാറ്റഗറി നമ്പർ. 761/2022) യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ…

പി എസ് സി വിവിധ തസ്തികകളിൽ ലഘുവിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ജനറൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സംസ്ഥാനതലം: ലീഗൽ അസിസ്റ്റന്റ്, ജൂനിയർ മാനേജർ (തസ്തിക മാറ്റം), ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, പ്യൂൺ/ വാച്ച്മാൻ( കെഎസ്എഫ്ഇ യിലെ പാർടൈം ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും നേരിട്ടുള്ള…

ജില്ലയിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഹൈസ്‌കൂൾ അസിസ്റ്റന്റ് (തസ്തിക മാറ്റം വഴി) (കാറ്റഗറി നം.263/2017 ) തസ്തികയിലേക്ക് 2018 നവംബർ 28 ന് നിലവിൽ വന്ന 843/2018/എസ്എസ് Ill നമ്പർ റാങ്ക് പട്ടിക…