നോർക്ക റൂട്ട്സും വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷനും സംയുക്തമായി സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന സംരംഭ വായ്പാ പദ്ധതിയാണ് നോർക്ക വനിതാമിത്ര. വിദേശത്ത് രണ്ട് വർഷമെങ്കിലും ജോലി നോക്കുകയോ, താമസിക്കുകയോ ചെയ്ത ശേഷം നാട്ടിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ വനിതകൾക്ക് 30 ലക്ഷം രൂപവരെ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ വായ്പ നൽകുന്നു. നടപ്പുവർഷം 1000 വായ്പകൾ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ ആറു ശതമാനം പലിശനിരക്കിലുള്ള വായ്പയ്ക്ക് ആദ്യ നാലുവർഷം നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെ മൂന്ന് ശതമാനം സബ്സിഡി അടക്കം മൂന്നു ശതമാനം പലിശനിരക്കിൽ വനിതാസംരംഭകർക്ക് വായ്പ ലഭിക്കുമെന്നതാണ് വനിതാമിത്ര പദ്ധതിയുടെ സവിശേഷത. വനിതാവികസന കോർപ്പറേഷന്റെ www.kswdc.org വഴി അപേക്ഷിക്കാം.

വായ്പയെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾക്ക് വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ 0471 2454585, 2454570, 9496015016 എന്നീ നമ്പരുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുകയോ നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെ www.kswdc.org എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുകയോ തിരുവനന്തപുരം ഹെഡ് ഓഫീസിൽ 0471 2770511 എന്ന ഫോൺ നമ്പരിലോ 18004253939 എന്ന ടോൾഫ്രീ നമ്പരിലോ ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യാം. 0918802012345 എന്ന നമ്പരിൽ വിദേശത്ത് നിന്നും മിസ്ഡ് കോൾ സേവനം ലഭ്യമാണ്.

നോർക്കാ റൂട്ട്സിന്റെ എൻ.ഡി.പി.ആർ.ഇ.എം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് നോർക്ക വനിതാമിത്ര വായ്പകൾ ആവിഷ്‌കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ എൻഡിപിആർഇഎം സംരംഭക വായ്പകളുടെ എണ്ണത്തിൽ മികച്ച മുന്നേറ്റമാണ് നോർക്ക റൂട്ട്സ് കൈവരിച്ചത്.1000 സംരംഭകർക്ക് വായ്പകൾ അനുവദിക്കുകയും 19 കോടി രൂപ സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

Hhകോർപ്പറേഷന്റെ 0471 2454585, 2454570, 9496015016 എന്നീ നമ്പരുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുകയോ നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെ www.kswdc.org എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുകയോ തിരുവനന്തപുരം ഹെഡ് ഓഫീസിൽ 0471 2770511 എന്ന ഫോൺ നമ്പരിലോ 18004253939 എന്ന ടോൾഫ്രീ നമ്പരിലോ ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യാം. 0918802012345 എന്ന നമ്പരിൽ വിദേശത്ത് നിന്നും മിസ്ഡ് കോൾ സേവനം ലഭ്യമാണ്.

നോർക്കാ റൂട്ട്സിന്റെ എൻ.ഡി.പി.ആർ.ഇ.എം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് നോർക്ക വനിതാമിത്ര വായ്പകൾ ആവിഷ്‌കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ എൻഡിപിആർഇഎം സംരംഭക വായ്പകളുടെ എണ്ണത്തിൽ മികച്ച മുന്നേറ്റമാണ് നോർക്ക റൂട്ട്സ് കൈവരിച്ചത്.1000 സംരംഭകർക്ക് വായ്പകൾ അനുവദിക്കുകയും 19 കോടി രൂപ സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.