കേരള ഫയര്‍ ആന്‍ഡ് റെസ്‌ക്യു, സിവില്‍ ഡിഫന്‍സ് യൂനിറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ രോഗാണു നശീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടരുന്നു. മലപ്പുറം  സിവില്‍ സ്റ്റേഷനിലെ ജില്ലാ കോടതി, കുടുംബകോടതി, പി.എസ്.സി ഓഫീസുകളും പരിസരങ്ങളും മലപ്പുറം നഗരത്തിലെ 20…