കൊല്ലത്ത് 599പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 563 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. രണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും സമ്പര്‍ക്കം വഴി 597 പേര്‍ക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊല്ലം കോര്‍പറേഷനില്‍ 109 പേര്‍ക്കാണ് രോഗബാധ. മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില്‍ പരവൂർ -…

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ബുധനാഴ്ച 401 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.661 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി.സമ്പര്‍ക്കം വഴി 397 പേര്‍ക്കും മൂന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊല്ലം കോര്‍പറേഷനില്‍ 92 പേര്‍ക്കാണ് രോഗബാധ. മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില്‍ പരവൂർ…

കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ തിങ്കളാഴ്ച 662 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 526 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. സമ്പര്‍ക്കം വഴി 657 പേര്‍ക്കും ഇതര സംസ്ഥാനത്തു നിന്നുമെത്തിയ രണ്ട് പേർക്കും മൂന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.…

ജില്ലയില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച 606പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 793 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. വിദേശത്തു നിന്നെത്തിയ ഒരാൾക്കും സമ്പര്‍ക്കം വഴി 602 പേര്‍ക്കും മൂന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊല്ലം കോര്‍പറേഷനില്‍ 111 പേര്‍ക്കാണ്…

കൊല്ലത്ത് 304 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 609 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. സമ്പര്‍ക്കം വഴി 301 പേര്‍ക്കും മൂന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊല്ലം കോര്‍പറേഷനില്‍ 53 പേര്‍ക്കാണ് രോഗബാധ. മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില്‍ കരുനാഗപ്പള്ളി…

ജില്ലയില്‍ ഞായറാഴ്ച 592 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 848 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. സമ്പര്‍ക്കം വഴി 591 പേര്‍ക്കും ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകനും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊല്ലം കോര്‍പറേഷനില്‍ 82 പേര്‍ക്കാണ് രോഗബാധ. മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില്‍…

കൊല്ലത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച 805 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 805 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. വിദേശത്ത് നിന്നെത്തിയ ഒരാൾക്കും ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നെത്തിയ ഒരാൾക്കും സമ്പര്‍ക്കം വഴി 802 പേര്‍ക്കും ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകനും രോഗം…

കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ വ്യാഴാഴ്ച 609 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 491 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. വിദേശത്തു നിന്നെത്തിയ ഒരാൾക്കും ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നെത്തിയ ഒരാൾക്കും സമ്പര്‍ക്കം വഴി 607 പേര്‍ക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊല്ലം…

കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ 707 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.1047 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി.സമ്പര്‍ക്കം വഴി 700 പേര്‍ക്കും വിദേശത്തു നിന്നുമെത്തിയ രണ്ട് പേർക്കും അഞ്ച് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊല്ലം കോര്‍പറേഷനില്‍ 107 പേര്‍ക്കാണ്…

കൊല്ലത്ത് ഞായറാഴ്ച 554 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 1135 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. സമ്പര്‍ക്കം വഴി 551 പേര്‍ക്കും മൂന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊല്ലം കോര്‍പറേഷനില്‍ 133 പേര്‍ക്കാണ് രോഗബാധ. മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില്‍…